Privacy Policy

Ujawnianie informacji zgodnie z art. 13 rozporządzenia europejskiego 679/2016Epto z siedzibą w Monte Rinaldo FM, Via Borgo Vecchio, 8 (dalej "Epto" lub "Właściciel") nieustannie dąży do ochrony prywatności użytkowników online. Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (zwanego dalej "Regulaminem") w celu poinformowania nas o naszej polityce prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe podczas korzystania z naszych stron internetowych (www.epto.pl, www. epto.it, www.epto.fr, www.epto.be, www.epto.es, www.epto.nl, www.epto.com, www.ludox.it dalej zwane dalej "Witryną") oraz, jeżeli przypadku, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonych i świadomych. Informacje i dane przekazane lub pozyskane w inny sposób w związku z korzystaniem z usług Epto, takie jak: rejestracja w zastrzeżonym obszarze Strony lub zakup produktów, zwane dalej "Usługami", będą przedmiotem leczenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązkiem zachowania poufności.
Zgodnie z art. 13 Europejskiej Reg. 679/2016 (RODO), ujawniane są następujące informacje.

1. Kontroler danych.

Dane kontrolera danych osobowych Epto, Via XXV Aprile 12 63900 Fermo FM, P.IVA 01707640445 Posiadaczem przetwarzania dokonanego za pośrednictwem Strony jest Epto, jak zdefiniowano powyżej. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Epto, w tym listę przetwarzających dane, które przetwarzają dane, prosimy pisać na adres: privacy@epto.it.

2. Dane osobowe

Po nawigacji na Stronie informujemy, że Epto będzie przetwarzać dane osobowe, które mogą składać się z identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy (dalej tylko "Dane osobowe").

Dane osobowe mogą być zbierane dobrowolnie (na przykład, gdy subskrybujesz biuletyn lub rejestrujesz się w Witrynie) lub po prostu analizując zachowanie użytkownika w Witrynie Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem witryny są następujące:

a. Dane nawigacyjne Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi Strony nabywają podczas normalnej eksploatacji niektóre Dane Osobowe, których transmisja jest nieodłączna w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ze zidentyfikowanymi stronami zainteresowanymi, ale które ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się z witryną, adresy w URI (Uniform Resource Identifier), notację żądanych zasobów, czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądanie do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, numeryczny kod wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd itp.) i inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputera użytkownika , Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z Witryny i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania, w celu zidentyfikowania anomalii i / lub nadużyć. Dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych ze szkodą dla strony lub stron trzecich: z wyjątkiem tej możliwości dane w kontaktach internetowych nie utrzymują się przez więcej niż 365 dni. b. Dane podane dobrowolnie przez użytkownika Z wyjątkiem odniesienia do konkretnych informacji w nim zawartych, niniejsza Polityka prywatności jest również przeznaczona do przetwarzania danych dobrowolnie wprowadzanych do różnych formularzy zawartych na Stronie. W odniesieniu do tego ostatniego, zachęcamy użytkownika, aby nie wprowadzał informacji które mogą należeć do kategorii określonych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 Regulaminu ([...] dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne przeznaczone do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej danej osoby). Ponadto, jeśli użytkownik zdecyduje się pozostawić opinię dotyczącą produktów przeznaczonych do sprzedaży w Witrynie, zapraszamy do niewpisania danych osobowych w formularzu, aby opuścić recenzję. c. Dane osób trzecich podane dobrowolnie przez użytkownika W przypadku korzystania z niektórych usług internetowych dane osobowe mogą być przetwarzane przez strony trzecie udostępnione przez użytkownika firmie Epto. W odniesieniu do tych hipotez użytkownik jest niezależnym kontrolerem danych, który przyjmuje wszystkie zobowiązania prawne i obowiązki. W tym sensie przyznaje punktowi najszersze odszkodowanie w odniesieniu do każdego sporu, roszczenia, żądania odszkodowania za szkody wynikłe z leczenia itp. że powinien dotrzeć do Epto od stron trzecich, których dane osobowe zostały przetworzone poprzez korzystanie z funkcji Witryny z naruszeniem zasad dotyczących ochrony mających zastosowanie danych osobowych. W każdym razie, gdyby było inaczej przewiduje lub informacje osobiste na trzecie miejsce w \ „korzystania ze strony, niniejszym gwarancji - przy założeniu, że wszystkie obowiązki - że ten konkretny zabieg hipoteza opiera się na właściwej podstawie prawnej na podstawie” sztuka. 6 rozporządzenia, które uzasadnia przetwarzanie danych informacji. W przypadku udostępnienia takich danych stronom trzecim, Epto zobowiązuje się traktować je w celu świadczenia żądanych Usług. d. Dane osobowe dotyczące ulg podatkowych Jeśli użytkownik zażąda skorzystania z ulg podatkowych przewidzianych przez D.L. 669/1996 przekształcona w ustawę 28 lutego 1997 r. 30 (Pilne przepisy dotyczące podatków, finansów i rachunkowości w celu zakończenia operacji finansów publicznych za rok 1997) może nastąpić w wyniku przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 9 rozporządzenia, a w szczególności danych odnoszących się do jego zdrowia, aby ocenić istnienie wymogów odpowiedniego ustawodawstwa, aby skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości 4% podatku VAT. e. Dane przetwarzane w interakcji z innymi portalami Oprócz wypełniania formularzy na Stronie, użytkownik może również zażądać pewnych usług i udostępniać Dane Osobowe również poprzez swój profil na Facebooku, Google i PayPal, na przykład w celu rejestracji w Witrynie, w takich przypadkach Facebook, Google i PayPal automatycznie wyślą swoje dane osobowe do Epto bez konieczności ich wprowadzania. f. Ciasteczka cookie Użytkownik może zablokować lub usunąć (w całości lub w części) techniczne i funkcjonalne pliki cookie za pośrednictwem określonych funkcji przeglądarki. Informujemy jednak, że nieakceptowanie technicznych plików cookie może spowodować niemożność korzystania z Witryny, przeglądanie jej zawartości i korzystanie z powiązanych usług. Blokowanie plików cookie dotyczących funkcji może oznaczać, że niektóre usługi lub niektóre funkcje Witryny są niedostępne lub nie działają prawidłowo, a użytkownik może być zmuszony do modyfikowania lub ręcznego wstawiania pewnych informacji lub preferencji za każdym razem, gdy odwiedza Witrynę.

Wybory dokonane w odniesieniu do plików cookie na stronie będą z kolei rejestrowane w specjalnym pliku cookie. Ten plik cookie może jednak w pewnych okolicznościach nie działać poprawnie: w takich przypadkach zalecamy usunięcie niepożądanych plików cookie i zablokowanie ich użycia również poprzez działanie przeglądarki.

Szczegółowe informacje na temat plików cookie na Stronie oraz wszelkie informacje niezbędne do ich wykorzystania lub dezaktywacji podane są pod następującym linkiem: www.epto.it/cookies

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Epto będzie traktować dane osobowe dostarczone przez użytkowników do następujących celów: a. w celu umożliwienia rejestracji na Stronie i korzystania z usług zarezerwowanych dla zarejestrowanych użytkowników, w tym możliwości dokonania zakupu online, a tym samym umożliwienia zawarcia umowy kupna i prawidłowego wykonania powiązanych z nią operacji. Ponadto użytkownicy, nawet niezarejestrowani, mogą wysyłać żądania informacji lub wyjaśnień dotyczących produktów oferowanych w sprzedaży w Witrynie, a w celu przetworzenia tego żądania Epto poprosi o nadanie niektórych danych osobowych (np. Imię, nazwisko i adres e-mail); b. do celów administracyjnych i księgowych związanych z rejestracją w Witrynie i dokonywaniem zakupów online oraz wypełnianiem zobowiązań prawnych; c. w celach zmierzających do oceny zadowolenia użytkownika (feedback); d. za wyraźną zgodą użytkownika, za wysyłanie informacji i komunikatów promocyjnych (np. "newsletter"), kuponów rabatowych i ofert specjalnych, przez Epto, w odniesieniu do produktów i usług Epto lub stron trzecich, a także \ "do prowadzenia badań rynku pocztą elektroniczną, które mogą być wyrażone podczas rejestracji lub przy kolejnych okazjach. e. ograniczone do wiadomości e-mail i / lub korzystania z telefonu z operatorem dostarczonym przez użytkownika, w kontekście zakupu produktu lub usługi oferowanej na Stronie, w celu umożliwienia bezpośredniej sprzedaży podobnych produktów lub usług bez potrzeby wyraźnej i wcześniejszej zgody użytkownika zgodnie z Ogólnym Przepisaniem Gwaranta Ochrony Danych Osobowych "Wytyczne dotyczące działań promocyjnych i zwalczania spamu" z dnia 4 lipca 2013 r., jeżeli w każdym przypadku użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w celach marketingowych za pomocą wskazanych tu środków, może w dowolnym czasie skontaktować się z Właścicielem pod adresami wskazanymi w sekcji "Kontakt" niniejszego oświadczenia, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania na podstawie zgody wydanej przed odwołaniem; f. za wyraźną zgodą użytkownika, na przetwarzanie jego wyborów konsumpcyjnych i nawyków zakupowych przez Epto poprzez wykrycie rodzaju i częstotliwości zakupów dokonywanych przez Internet w celu przesłania materiałów informacyjnych i / lub reklama szczególnego zainteresowania użytkownika przez e-mail i poprawa propozycji przesłanych przez Epto.
g. do celów statystycznych, bez możliwości śledzenia tożsamości użytkownika.

4. Podstawa prawna oraz obowiązkowy lub opcjonalny charakter przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych do celów, o których mowa w części 3a. 3 b. i 3 c. jest sztuką. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ("[...] przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania umowy, której stroną jest strona lub w celu wykonania środków przedumownych na jej wniosek"), ile zabiegów są niezbędne do świadczenia Usług lub do weryfikacji ich żądań. Przekazywanie danych osobowych do tych celów jest opcjonalne, ale każde niedostarczenie go skutkowałoby niemożnością dostarczenia Usług świadczonych za pośrednictwem Witryny lub w celu sprawdzenia jej żądań.

Przetwarzanie Danych Osobowych do celów opisanych w punkcie 3.d. stanowi uzasadnione traktowanie zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych, które nie wymaga jego zgody, biorąc pod uwagę relacje z Właścicielem i fakt, że jest on jednym z naszych klientów. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych w tym celu zarówno na żądanie produktów i usług dostępnych w Witrynie, jak i na podstawie późniejszej komunikacji z Administratorem danych, pisząc na adresy wskazane w sekcji "Kontakt" niniejszego oświadczenia.

Zabiegi wykonywane w celach marketingowych i profilowych opisanych w punkcie 3 e. i 3 f. są oparte na wydaniu zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ("[...] zainteresowana strona wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do jednego lub więcej konkretnych celów"). Podanie danych osobowych do tych celów jest całkowicie opcjonalne i nie ma wpływu na korzystanie z Usług. Jeśli użytkownik chce wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingowych i profilowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z administratorem danych pod adresami wskazanymi w sekcji "Kontakt" niniejszego oświadczenia lub, jeśli jest dostępny, w sekcji "Obszar użytkownika". zastrzeżonego obszaru Strony.

Określono również, że przetwarzanie danych, o których mowa w sekcji 3 g. nie jest on wykonywany na Danych Osobowych i dlatego może być swobodnie przeprowadzany przez Epto.

5. Odbiorcy danych osobowych

I Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui alla sezione 3 più sopra, con:

a. podmioty, które zazwyczaj działają jako administratorzy danych, tj .: osoby, firmy lub profesjonalne firmy, które świadczą pomoc i doradztwo Epto w zakresie rachunkowości, administracji, prawa, podatków, finansów i windykacji w odniesieniu do świadczenia usług; ii) podmioty, z którymi konieczna jest interakcja w celu świadczenia usług (na przykład dostawcy hostingu) iii) lub podmioty delegowane do wykonywania czynności obsługi technicznej (w tym konserwacja sprzętu sieciowego i sieci łączności elektronicznej); iv) podmioty delegowane do organizowania i dokonywania wysyłki, dostawy i zwrotu produktów zakupionych na Stronie (łącznie "Odbiorcy");
b. podmiotów, podmiotów lub organów, którym należy przekazywać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa lub poleceniami organów lub do których obowiązkowe jest przekazywanie danych osobowych w celu zapobiegania i / lub identyfikacji wszelkich nieuczciwych działań lub nadużyć w korzystaniu z Witryny i usługi oferowane przez Właściciela;
c. osoby upoważnione przez Epto do przetwarzania Danych Osobowych niezbędnych do wykonywania czynności ściśle związanych ze świadczeniem Usług, które zobowiązują się do zachowania poufności lub mają odpowiedni prawny obowiązek zachowania poufności (np. pracownicy Epto); d. firmy działające w sektorze przeglądów i / lub porównania cen.

6. Przekazywanie danych osobowych

Zebrane dane mogą być również przesyłane za granicę, nawet poza Unię Europejską, w formach i metodach przewidzianych w obowiązującym prawodawstwie, gwarantując w każdym przypadku odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji można uzyskać od administratora danych, pisząc na adresy wskazane w sekcji "Kontakt" niniejszego oświadczenia.

7. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane do celów określonych w sekcji 3.a. będą przechowywane przez czas konieczny do osiągnięcia tych samych celów. W każdym razie, ponieważ są to zabiegi przeprowadzane w celu świadczenia Usług, Epto będzie przetwarzać Dane Osobowe do czasu określonego przez prawo włoskie w celu ochrony własnych interesów (art. 2946 i następne kodeksu cywilnego).

Dane osobowe przetwarzane do celów określonych w sekcji 3.b. będą przechowywane do czasu wymaganego przez szczególny obowiązek lub obowiązujące prawo.

W celach określonych w sekcji 3.c. Dane osobowe będą przetwarzane, dopóki użytkownik nie sprzeciwi się przetwarzaniu.

Do celów, o których mowa w sekcji 3.d. i 3.e. jego dane osobowe będą traktowane, co do zasady, do czasu cofnięcia jego zgody. W przypadku, gdy użytkownik wycofa się z usług Epto bez odwoływania takiej zgody, dane mogą być przetwarzane nawet po jego wycofaniu. W każdym razie, zastrzeżono możliwość zachowania przez Epto Danych Osobowych przez okres czasu dozwolony przez prawo włoskie w celu ochrony własnych interesów (Art. 2947 (1) (3) c.c.).

8. Diritti dell'interessato

Zainteresowana strona ma prawo wykonywania uprawnień, o których mowa w art 15-22 rozporządzenia europejskiego 679/2016. W szczególności masz prawo do odwołania Twojej zgody w dowolnym momencie i, na prosty wniosek do administratora danych, możesz poprosić o dostęp do danych osobowych dotyczących ciebie, otrzymać dane osobowe przekazane do kontrolera danych i przesłać je do innego kontrolera danych bez przeszkód (tak zwana przenośność), uzyskać aktualizację, ograniczenie przetwarzania, poprawianie danych i anulowanie tych, które zostały potraktowane w rozbieżnościach z obecnego prawodawstwa. Wnioski należy przesyłać pisemnie na adresy wskazane w sekcji "Kontakt" niniejszego oświadczenia. W każdym przypadku użytkownik jest zawsze uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru (gwaranta ochrony danych osobowych), zgodnie z art. 77 Regulaminu, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego Danych Osobowych jest sprzeczne z obowiązującym prawem.

9. Kantakt

Aby skorzystać z powyższych uprawnień lub na inne żądanie, użytkownik może napisać do administratora danych pod adresem: privacy@epto.it.